Guri Moen Lajord

Guri Moen Lajord

Avtalemal for kommunalt utført spesialisthelsetjeneste

Strategisk samarbeidsutvalg har godkjent en avtalemal som skal benyttes når kommuner utfører oppgaver på vegne av UNN. Avtalen avklarer blant annet ansvars- og oppgavefordelingen, herunder medisinskfaglig ansvar. I tillegg omtales punkter som rapporteringskrav, opplæring/veiledning og økonomisk kompensasjon for kommunens reelle…

Ny samarbeidsavtale mellom kommunene og UNN

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vedtok våren 2022 å sette ned et overordnet revisjonsutvalg med oppdrag å utarbeide forslag til ny samarbeidsavtale mellom UNN og kommunene i Troms og Ofoten. Arbeidet ble igangsatt høsten 2022, og forslag til ny samarbeidsavtale med tilhørende…