Partnerskapsmøtet

Partnerskapsmøtet er helsefellesskapets øverste styringsorgan (nivå 1). Her møtes politisk og administrativ toppledelse i kommunene og helseforetaket i et årlig møte for å drøfte prinsipielle saker og forankre overordnet retning for det videre arbeidet i Strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2) og i de faglige samarbeidsutvalgene (nivå 3).

Det første partnerskapsmøtet for Helsefellesskapet Troms og Ofoten ble avholdt 22. april 2021, og det andre 7.april 2022. Partnerskapsmøte for 2023 avholdes 20. april i Tromsø.

Møteagenda, sakspapirer og protokoller fra tidligere møter finnes under de enkelte årstall nedenfor.

Presentasjoner fra Partnerskapsmøtet