Avtalemal for interkommunalt samarbeid om døgnplasser

I perioder blir pasienter liggende utskrivningsklare på UNN i påvente av institusjonsplass i kommunen. I mange tilfeller kan det for pasienten være bedre å få komme ut til f.eks. nabokommunen i stedet for å bli liggende på sykehuset, hvis pasienten selv sier ja til dette.

Kommuner som ikke har ledig kapasitet oppfordres til å undersøke mulighetene for at pasienter kan få plass i en annen kommune i et begrenset tidsrom, dersom pasientene ønsker det.

I 2017-2018 ble det på oppdrag fra Overordnet samarbeidsorgan (OSO), tilsvarende dagens Strategiske samarbeidsutvalg (SSU), utarbeidet forslag til avtalemal som kan brukes når en kommune benytter eventuelt ledig heldøgnsplass i institusjon i en annen kommune. Avtalemalen er nå oppdatert og tilpasset helsefellesskapet. Både avtalemalen og eksempel på praktisk gjennomføring kan lastes ned under.