En stormottakersatsning i sin helhet handler om å tilpasse og forbedre helsetjenesten både i sykehus, kommunehelsetjeneste og i hjemmesituasjonen slik at pasienter med omfattende helsetjenestebehov møter en helsetjeneste som er trygg, godt koordinert og av god kvalitet. Dette uavhengig av alder, om hovedkontakten med helsetjenesten er i kommunehelsetjenesten eller sykehuset, eller om pasienten er under behandling i somatikk, psykisk helsevern eller rus- og avhengighets behandling. For å få dette til vil det være vesentlig å etablere tett samarbeid internt i UNN, med kommunehelsetjenesten, fastleger og brukerrepresentanter for å kunne forbedre kommunikasjon, koordinering, sikre gode overganger og for å identifisere pasienter med høy risiko for å bli stormottakere av helsetjenesten.

Formål:
Gjennom tett samarbeid med kommunene bedre helsetjenestene for personer med sammensatte og komplekse behov gjennom helsetjenester som er personsentrert, helhetlige og proaktive og gjennom god bruk av digitale løsninger.

Prosjektets varighet:
Prosjektet startet 11. februar 2021 og skal avsluttes 10. februar 2023. Prosjektet er en del av en større stormottakersatsning som vil vare utover prosjektets periode.

Finansiering og organisering

Prosjektet er finansiert av UNN og eies av direktøren i UNN.

Prosjektansvarlig er senterleder for E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret, Markus Rumpsfeld

Prosjektleder er Per Erlend Hasvold

Prosjektet har to representanter for brukerutvalget:

 • Ulf Bergstrøm og Merethe Saga Lønnum (vara), Brukerutvalget UNN

En referansegruppe for Helsefellesskapet Troms og Ofoten er utpekt:

 • Magnar Solbakken, rådgiver e-helse, Tromsø kommune
 • Ulf Bergstrøm og Merethe Saga Lønnum (vara), Brukerutvalget UNN
 • Jorunn Lorentsen, Seksjonsleder ved SPHR Midt-Troms (Silsand), Representant fra PHRK.
 • Per Wilhelmsen, seksjonsleder Habiliteringsseksjonen v/NOR-klinikken

Prosjektet er organisert med fem delprosjekter som jobber tett sammen for å realisere hovedmålene.

Delprosjektene i stormottakerprosjektet

Stormottakerprosjektet er delt opp i fem delprosjekter. Til sammen skal disse delprosjektene gjøre at vi får til hovedmålene.

Delprosjekt A: Identifisering og risikovurdering av stormottakere i UNN

Delprosjekt B: Koordinering og én dør inn

Delprosjekt C: Utrede og designe stormottakerforløp, uavhengig hvor i helsetjenesten pasienten blir identifisert

Delprosjekt D: Pasientsentrerte helsetjenester, team og metodikk

Delprosjekt E: Videostøttede helse- og samhandlingstjenester i stormottakerforløp

Hovedmål

 1. UNN har etablert et system for systematisk identifisering og risikovurdering av stormottakere/potensielle stormottakere i UNN
 2. UNN har etablert og implementert nye tjenestemodeller for avstandsoppfølging og systematisk tatt i bruk video for oppfølging av pasienter/brukere som er identifisert som stormottakere
 3. UNN har i samarbeid med kommunehelsetjenesten utredet behov og forutsetninger for en styrket koordinerende funksjon/ enhet for stormottakere.
 4. Pasientsentrerte helsetjenester, team og arbeidsmetodikk er utvidet til alle kommuner i UNNs opptaksområde
 5. UNN har i samarbeid med kommunene designet, utarbeidet trinn og rutiner for optimale stormottakerforløp der både somatikk, psykisk helse- og rusbehandling er inkludert.
 6. Tjenestetilbud og handlingsberedskap knyttet til stormottakere er implementert i rutinedrift i UNN

Stormottakerprosjektet og PSHT

Mer informasjon om Pasientsentrert helsetjeneste team (PSHT) finner du her.

Forskning, ledet av Dr Gro Berntsen, NSE, har vist at PSHT er en god måte å organisere helsetjenester og at dette gir reduksjon av ø-hjelp liggedøgn, reduksjon av reinnleggelser, et ønskelig skifte til planlagt behandling og lengre levetid for gruppen skrøpelige eldre stormottakere. Du kan finne mer om forskningen her med lenke til publikasjoner i artikkelen.

Basert på de gode forskningsresultatene har UNN definert en stormottakersatsning for å spre denne måten å jobbe på til stormottakere i flere pasientgrupper og til alle kommunene i opptaksområdet til UNN. For å gjennomføre dette har UNN finansiert stormottakerprosjektet.

Linker til eksterne ressurser om stormottakere og pasientsentrerte helsetjenester:

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)