Veileder for fakturering av kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefellesskapet Troms og Ofoten har 01.06.23 vedtatt en ny veileder for fakturering av utskrivningsklare pasientdøgn. Veilederen gjelder for UNN og kommunene i Troms og Ofoten, og er utviklet i samarbeid med helsefellesskapets sekretariat og økonomirådgivere i UNN. Den har også vært ute på høring i UNN og kommunene.

Veilederen tar utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom UNN og kommunene, samt forskrift om kommunal fakturering for utskrivningsklare pasienter. Den viser hvilke opplysninger som skal framkomme ved fakturering for å sikre en enhetlig og korrekt faktureringsprosess. Det settes også frist for innsending av fakturainnsigelser fra kommunene, og frist for behandling av disse i UNN. 

Formålet med fakturaveilederen er å tydeliggjøre, effektivisere og standardisere faktureringsprosessen, noe som vil være fordelaktig for både kommunene og UNN. Veilederen er trådt i kraft, og distribuert til alle relevante enheter. Den finnes også her.