FSU Psykisk helse og rus

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) i Helsefellesskapet Troms og Ofoten har vedtatt å opprette et faglig samarbeidsutvalg for psykisk helse og rus (FSU PHR). FSUet skal arbeide for å sikre helhetlige forløp til personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer (som en av de fire prioritere pasientgruppene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023). Utvalget er sammensatt av representanter fra samarbeidspartnerne i Helsefellesskapet Troms og Ofoten. Kommunenes medlemmer fordeler seg på de ulike kommuneregionene og UNN sine medlemmer kommer fra ulike enheter i Psykisk helse- og rusklinikken. Brukerne og fastlegene er også representert.

Saker til FSUet meldes inn fortløpende til sekretariatet på nedlastbar saksmal. Utfylt saksfremlegg med eventuelle vedlegg sendes til marit.bergh@unn.no eller trine.silsand@unn.no. Ta kontakt med sekretariatet ved behov for veiledning eller bistand.

Møteplan 2023