FSU Beredskap

Faglig samarbeidsutvalg for samarbeid om helseberedskap, forkortet FSU Beredskap, ble besluttet opprettet desember 2023. Bakgrunnen er et ønske fra flere av partnerne om å styrke beredskapssamarbeidet mellom UNN og kommunene, samt interkommunalt. I Helseberedskapsmeldingen (Meld. St. 5 2023-2024) trekkes det fram at at forebygging og beredskap må gis økt prioritet, og at dette er samarbeidsområder som er relevant for helsefellesskapene. FSU Beredskap er klar til oppstart før sommeren 2024, og har sitt første møte 12. juni. Mer informasjon kommer etterhvert.

Møter 2024